Företagsekonomi A

kl. 9:00 - 13:00

  • Försättsblad
  • Del A
Fråga 1 5 poäng
I New Public Management-rörelsen framförs en kritik mot offentliga organisationer för att utöva bristfällig styrning. Förklara vad denna kritik går ut på.
250250 tecken kvar
Fråga 2 6 poäng
Enligt teorin finns det ett antal centrala förväntningar avseende effekter när man decentraliserar en organisation.
2 a)
Vilka möjligheter och förbättringar förväntas en decentraliseringsreform ge en organisation?
250250 tecken kvar
2 b)
Ge ett exempel på eventuella problem som kan uppstå när en decentraliseringsreform införs i en organisation!
500500 tecken kvar
Fråga 3 2 poäng
Vilka är de viktigaste kommunal särdragen som också är de främsta motiven för att lagstiftning och normering för kommunal redovisning inte kan helt samordnas med vad som gäller för företag?
400400 tecken kvar
Fråga 4 5 poäng
Bildandet (2003) av Riksrevisionen var ett trendbrott inom svensk offentlig revision. Beskriv Riksrevisionen som riksdagens kontrollmakt och dess tre delar.
250250 tecken kvar
Fråga 5 4 poäng
Kommensuration (att göra kvalitativt olika företeelser jämförbara med varandra) är vanligt förkommande i statsförvaltningen när man mäter resultat. För ett resonemang där du anger argument för och emot användningen av kommensuration vid mätning av resultat i den offentliga sektorn. Förtydliga gärna ditt resonemang genom att ange exempel
250250 tecken kvar
Fråga 6 4 poäng
I boken Institutions and Organizations konceptualiserar Richard W. Scott (2001) institutioner på ett sätt som gjorde det möjligt för Eva Wittbom att i sin avhandling studera hur målstyrningsprocesser fungerar för jämställdhetsintegrering i två svenska myndigheter. Scott förklarar hur en institution bärs upp av tre pelare. Din uppgift är att kortfattat beskriva Scotts teoretiska koncept dels genom att definiera vad en institution är, dels genom att beskriva de tre olika pelarna.
400400 tecken kvar
Fråga 7 4 poäng
I kompendiet ”Styrning i statliga myndigheter” skriver Sundström i kapitel 2 om det ”Organisatoriska sammanhanget” och tre delar,

- Förvaltningsmodeller

- Förvaltningsnivåer

- Den svenska modellen.

Beskriv det organisatoriska sammanhanget utifrån dessa tre delar.
325325 tecken kvar